Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

 

IMONICE INVEST, s.r.o.

IČO: 53112172

DIČ: 2121268116

so sídlom: Werferova 6, 040 11 Košice – mestská časť Juh

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 49141/V

Kontaktné údaje:

email: info@respiratorpreteba.sk

telefón: +421 948 29 29 06

www: www.respiratorpreteba.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

emailová adresa spotrebiteľa …………..

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* …………..

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  …………..

 

V………….. dňa ………….. 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.